Groen licht voor zonnepark Midden-Groningen na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak over de omgevingsvergunning voor het zonnepark Midden-Groningen in Sappemeer-Noord. De beroepen zijn gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen blijven in stand en daardoor kan de aanleg definitief beginnen.


Het college van B&W van Midden-Groningen heeft volgens de Raad van State voldaan aan een nadere onderbouwing van het oorspronkelijke besluit uit 2017. Op inhoudelijke argumenten is de Raad van State het eens met de verleende vergunning, maar in procedureel opzicht kan het oorspronkelijke besluit geen stand houden.

Geen recht op voortdurend vrij uitzicht
De Raad van State constateert dat er niet zoiets bestaat als een blijvend recht op vrij uitzicht. Bovendien zijn er voldoende maatregelen genomen om de effecten van het zonnepark op het uitzicht voor de omwonenden te verzachten. Het college heeft uiteindelijk de verschillende belangen correct tegen elkaar afgewogen.

Wethouder Jan Jakob Boersma is blij dat er aan een lange en slepende procedure een einde is gekomen: “Zonneparken dragen bij aan de energietransitieopgave van Nederland. Ook Midden-Groningen zal daarin een aandeel leveren, op een ruimtelijk verantwoorde wijze en rekeninghoudend met alle maatschappelijke belangen.”

Achtergrond
De omgevingsvergunning maakt de bouw van een zonnepark mogelijk op 117 hectare akkerbouwgronden, in afwijking van het bestemmingsplan. Omwonenden van het zonnepark en de Stichting Stop Zonnecollectoren kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland.

De rechtbank verklaarde hun beroepen in maart 2017 gegrond, omdat volgens de rechtbank een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig was. Ook oordeelde de rechtbank dat onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van andere projecten in de omgeving op de omwonenden, samen met de effecten van het nieuwe zonnepark. De Raad van State heeft de gemeente in staat gesteld deze gebreken te herstellen, wat uiteindelijk ook is gebeurd.