Edith Frijlink aangesteld als sportformateur

De gemeente Midden-Groningen heeft Edith Frijlink aangesteld als sportformateur. Zij gaat aan de slag met (sport)organisaties, verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij ambities van de gemeente. Door het organiseren van bijeenkomsten en voeren van persoonlijke gesprekken met belanghebbenden komt er een gezamenlijk akkoord tot stand. Zodra het sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op het uitvoeringsbudget. Dit budget moet worden besteed aan één of meer thema’s van het sportakkoord en wordt ter beschikking gesteld door het Rijk.


Waarom een sportakkoord
De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Wethouder sport Erik Drenth is blij met dit initiatief. “Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor onder andere de gezondheid. Daarom willen wij als gemeente ervoor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Dit kan onder andere door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt”.

Landelijk nationaal sportakkoord
De minister van sport, de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten.
Dit landelijk akkoord ‘Sport verenigt Nederland’ roept gemeenten op een lokaal sportakkoord te sluiten en zo een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten.

Ambities sportakkoord
Binnen het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen. In ieder deelakkoord zijn de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Ook zijn er inspiratiekaarten opgesteld. Aan de zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ gaat Midden-Groningen (voorlopig) geen uitvoering geven, van essentieel belang is juist dat iedere inwoner moet kunnen sporten.