Gemeente Midden-Groningen tegen nieuwe zoutwinning Nedmag

Op 15 november 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Midden Groningen minister Wiebes van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om niet in te stemmen met het verzoek van Nedmag om de huidige zoutwinning uit te breiden met nieuwe boringen.


De inwoners van het ‘bodemdalingsgebied Nedmag’ en directe omgeving verzetten zich tegen deze mijnbouw in de diepe ondergrond, vanwege alle onzekerheden die dat oplevert. Volgens het college moet de magnesiumzoutwinning worden afgebouwd, omdat deze aanzienlijke bodemdaling veroorzaakt, waardoor schade ontstaat. Daarnaast is de methode van zoutwinning experimenteel, onbeheersbaar en niet duurzaam.

De gemeente Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning onder haar grondgebied. Na de aardbevingenproblematiek ten gevolge van de gaswinning, ontbreekt het vertrouwen in de mijnbouw. Het draagvlak bij de inwoners is afwezig. De gemeente wil haar inwoners niet blootstellen aan nog meer onzekerheden.

Op basis van de ontvangen adviezen zal de minister een ontwerpbesluit nemen op het door Nedmag ingediende winningsplan. Dat ontwerpbesluit wordt gepubliceerd en dan kan iedereen een zienswijze indienen.