College: geen omgevingvergunning Welkoop Hoogezand op ‘oude’ locatie

Het college van B&W van de gemeente Midden-Groningen heeft op 24 maart 2020 besloten om het bezwaarschrift van de Welkoop tegen het weigeren van een omgevingsvergunning ongegrond te verklaren. De Welkoop heeft in oktober 2018 deze omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van de afgebrande winkel aan de Van Spilbergenkade 2 in Hoogezand.


De omgevingsvergunning is voor de zomer van 2019 door het college geweigerd. Daartegen heeft de Welkoop dus bezwaar gemaakt. Er is daarna met Welkoop een 6-tal alternatieve locaties besproken waarin Welkoop zich uiteindelijk niet kon vinden. De gemeente heeft geprobeerd tot een oplossing te komen en verschillende opties met Welkoop besproken, omdat Midden-Groningen oog heeft voor de (bedrijfseconomische) belangen en betekenis van Welkoop in deze regio. De gemeente wil zich graag inspannen om de Welkoop een goede nieuwe locatie in de gemeente aan te bieden.

Ander gebouw
Een belangrijke reden voor de weigering door het college is dat de ingediende bouwplannen voorzien in een heel ander gebouw dan er eerst stond: het gaat in de huidige plannen om een veel ‘voordeliger’ gebouw: een moderne winkel met een permanent karakter en een lange levensduur. In het recht is een nieuw gebouw na een brand alleen toegestaan als het naar zijn aard en uiterlijk vergelijkbaar is met het afgebrande pand.

Beleid
Het is daarnaast al sinds de jaren 90 vaststaand beleid in Hoogezand-Sappemeer dat detailhandel niet passend is in een woonwijk zoals het Noorderpark. Alle detailhandel concentreert zich in daarvoor aangewezen gebieden. Bestaande winkels behouden alleen hun huidige mogelijkheden. Er geldt een zogenoemd uitsterfbeleid. Ook de Woonvisie die eind 2019 door de gemeenteraad van Midden-Groningen is vastgesteld onderstreept dit beginsel. De zone waarin het afgebrande pand van Welkoop zich bevond maakt deel uit van de entree-zone van de Kerkstraat in relatie tot de A7. De realisatie van het complex De Hooge Poort (gelegen naast het oude Welkoop pand) is een voorbeeld van een passende ontwikkeling in deze zone.

De commissie bezwaarschriften heeft het college op 16 maart geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren. Volgens het college gaat de bezwaarschriftencommissie echter voorbij aan het feit dat een nieuwe, moderne Welkoopvestiging op de oude locatie strijdig is met het gemeentelijk beleid én met jurisprudentie over vergelijkbare gevallen. Mede op basis van extern juridisch advies komt het college tot het standpunt dat er goede redenen zijn om het bezwaarschrift toch ongegrond te verklaren.