Voorjaarsnota 2021 Midden-Groningen biedt perspectief

De gemeente Midden-Groningen houdt in 2021 en 2022 geld over. Dat blijkt uit de voorjaarsnota, die het college van Midden-Groningen dinsdag heeft vastgesteld. Voor de jaren daarna zijn er nog onzekerheden en kleine tekorten. Het voorziene overschot in 2021 is 1,7 miljoen euro, in 2022 heeft Midden-Groningen een plus van 4,3 miljoen. Wethouder Erik Drenth: “Ik ben blij dat het beeld van de laatste begroting die dit college maakt nu positief lijkt, na vele jaren met tekorten.”

Op dit moment is sprake van een positief beeld, maar we willen niet te vroeg juichen. Er is nog een aantal onzekerheden, die de komende maanden duidelijk zullen worden als we de begroting 2022-2026 opstellen. We moeten misschien meer uitgeven aan de uitvoering van de Jeugdzorg, aan de indexatie van budgetten in het Sociaal Domein en aan het onderhoud van bruggen, wegen en openbaar groen. De verwachting is dat de overschotten die genoemd worden in de voorjaarsnota daardoor kleiner zullen worden.

Daarnaast hangt de herijking van het gemeentefonds als een donkere wolk boven Midden-Groningen. Deze geplande herijking liet als eerste beeld voor Midden-Groningen een miljoenenkorting zien. We zijn daarop – samen met andere gemeenten – het gesprek met de VNG en het Rijk aangegaan. Over de uitkomst wordt nog volop onderhandeld. Als het beeld niet verandert, dan is vanaf 2023 een korting van 915.000 euro (15 euro per inwoner) te verwachten, oplopend naar 2,7 miljoen euro in 2025. Deze onzekerheden kunnen tot stevige nadelen leiden. Het maakt duidelijk dat de extra middelen die door dit kabinet zijn toegezegd (in 2022) ook in de jaren daarna nodig zijn.

Wethouder Erik Drenth: “Op basis van de inzichten die we nu hebben, werken we de komende maanden aan de begroting voor 2022. We vinden dat belangrijk om een volgend college een stabiele basis mee te geven. We hebben er met het huidige financiële beeld én de toezegging van het Rijk dat er ook na 2022 extra geld naar gemeenten gaat, alle vertrouwen in dat ons dat lukt.”

Met de voorjaarsnota stuurt de gemeente bij op 2021 en kijkt vooruit naar de belangrijkste meerjarige ontwikkelingen als voorloper op de begroting 2022-2026. Op 8 juli bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota.