Midden-Groningen sluit raads- en collegeperiode af met overschot op de begroting

Het college van B&W biedt vandaag een sluitende begroting aan de gemeenteraad van Midden-Groningen aan. Na jaren van bezuinigingen heeft het college voor 2022 een begrotingsoverschot. Het perspectief voor de komende jaren ziet er ook goed uit.

Wethouder Erik Drenth: “De gemeente Midden-Groningen bestaat bijna vier jaar. Deze begroting is de vijfde en laatste begroting van de in 2018 gekozen gemeenteraad en het huidige college. Ik ben blij dat we na jaren van forse financiële tegenslag nu een gezonde financiële situatie hebben met een begrotingsoverschot. Een begroting zonder lastenverzwaringen of bezuinigingen. Ook de komende jaren voorzien we in de meerjarenraming een goed resultaat.”

Begroting en meerjarenraming
In de begroting 2022 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het komende jaar aan gaat werken, hoe ze dat gaat doen en wat het kost om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2022 beschikbaar.

De hoofdpunten van de begroting zijn het opnemen van twee procent indexatie per jaar voor de kosten in het sociaal domein (oplopend tot € 2,3 miljoen in 2025). De kosten van zorg groeien ieder jaar. Door dit zo op te nemen in de begroting blijven de zorgkosten betaalbaar. Ook trekt het college extra geld uit voor het door ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie (4 ton per jaar). In 2022 is er bovendien extra geld voor het onderhoud van openbaar groen (4,5 ton).

Najaarsnota
Gelijktijdig met de begroting wordt ook de najaarsnota behandeld. De begroting kijkt vooruit en de najaarsnota schetst de laatste stand van zaken in het lopende jaar. Ook dit jaar gaat het Midden-Groningen ondanks de invloeden van corona goed. Het college verwacht op basis van de najaarsnota € 1,3 miljoen in 2021 over te houden en na verwerking van de septembercirculaire zelfs € 2,2 miljoen.

Septembercirculaire
Kort na het opstellen van de begroting 2022 en najaarsnota 2021 ontvingen we van het Rijk de septembercirculaire. Hierin is de laatste stand van zaken opgenomen over het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt. Ook hier zien we een positieve ontwikkeling. Niet alleen voor 2021, maar meerjarig.

Herijking Gemeentefonds
In Den Haag wordt nog steeds gewerkt aan de herijking van het gemeentefonds. Deze herijking is een groot risico voor Midden-Groningen, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze uitvalt. De meest recente conceptversie liet voor Midden-Groningen een nadeel zien dat oploopt tot 3,5 miljoen euro. Daarmee zou de ruimte die nu is ontstaan weer tenietgedaan worden.

Raadsvergadering 4 november
De begroting is op 5 oktober vastgesteld door het college en wordt 4 november behandeld in de gemeenteraad van Midden-Groningen.