Bestemmingsplanprocedure TenneT Meeden

Midden-Groningen neemt op verzoek van TenneT de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van het bestemmingsplan rond het hoogspanningsstation Meeden over van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). TenneT werkt aan de verzwaring van het Nederlandse elektriciteitsnet en daarvoor zijn aanpassingen in het geldende bestemmingsplan nodig.

Tennet heeft voor de uitbreiding en opwaardering van het station Meeden een planning ontwikkeld, die voorziet in de periode tot 2030, inclusief de onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van Enexis vallen. Dit alles is nodig omdat er landelijk sprake is van een grotere vraag naar elektriciteit in de nabije toekomst. Het hoogspanningsnet in Noordoost-Nederland moet hierop worden aangepast.

Wenselijk
Formeel is het rijk op grond van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) bevoegd gezag voor de benodigde planologische procedure. Hiervan kan worden afgezien als de RCR niet leidt tot een aanmerkelijk snellere procedure. Dit is hier het geval. Daarnaast vinden de overheden het wenselijker dat deze procedure wordt gevoerd door de gemeente, de overheid die het dichtst bij de bewoners staat. Om deze reden is het rijk gevraagd om de Rijkscoördinatieregeling in dit geval buiten toepassing te laten en de gemeente de planologische procedure te laten voeren zoals dat in de meeste andere gevallen ook gebeurt.

Voorwaarden
Midden-Groningen heeft zich bereid getoond de bevoegdheid over te willen nemen, als de transporten van de grote transformatoren over de weg door het windpark zullen plaatsvinden. Aan deze voorwaarde is voldaan, de eerste transporten hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarnaast heeft het college van B&W in de gesprekken met het ministerie van EZK kunnen bereiken dat het rijk de bijdrage van 1,66 miljoen euro aan het gebiedsfonds van het windpark beschikbaar zal stellen.

Een werkgroep vanuit de dorpen uit het gebied van het windpark werkt aan de totstandkoming van het gebiedsfonds. Het gebiedsfonds wordt gevuld door de bijdragen van de exploitanten van het windpark, de grondeigenaren en het rijk. Het fonds kan worden ingezet voor projecten op het gebied van onder andere leefbaarheid en duurzaamheid in het windparkgebied.

Wethouder David de Jong (Ruimtelijke Ordening): “In de vele gesprekken met het ministerie en TenneT hebben we altijd de belangen van de bewoners in Meeden en de omgeving vooropgesteld. Ik ben daarom erg blij met dit resultaat. We kunnen zo samen met de inwoners vooruit om de leefbaarheid van het gebied verder te bevorderen.”