Spoed raadsvergadering over gaswinning en subsidieregeling

De gemeenteraad van Midden-Groningen vindt het onacceptabel dat het gasbesluit dat in april 2022 wordt genomen tot gevolg heeft dat er meer uit het Groningerveld wordt gewonnen dan is afgesproken. De gemeenteraad draagt het college daarom op om dit standpunt over te brengen bij de Minister van EZK en de staatssecretaris Mijnbouw.

De gemeenteraad wil zo achter de inwoners gaan staan en bezwaar maken tegen het voorgenomen gasbesluit. De gemeenteraad is bereid tot het maken van (juridisch) bezwaar en wil een gang naar de rechter niet uitsluiten. Om zo het nieuwe Kabinet te houden aan de eerder gemaakte afspraken.

De gemeenteraad roept het College van B en W verder op om bij de staatssecretaris voor Mijnbouw erop aan te dringen het budget van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen zodanig te vergroten dat alle huishoudens in Groningen die daar recht op hebben, deze subsidie kunnen ontvangen.

De gemeente Midden-Groningen gaat volgende week inventariseren hoeveel inwoners de subsidie niet hebben kunnen aanvragen. De inventarisatie zal zowel persoonlijk als digitaal mogelijk worden gemaakt. Via de website en diverse lokale media van de gemeente Midden-Groningen worden verdere details bekend gemaakt.

Ook heeft de raad in meerderheid uitgesproken de nadere uitwerking van de Regionale Energie Strategie op te schorten, m.u.v. lopende trajecten, en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. Deze opschorting duurt zolang er niet tegemoet gekomen gaat worden aan de daadwerkelijke afgesproken aantallen te verstevigen of te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022.