Midden-Groningen zet volgende stap in centrumontwikkeling Muntendam

Het college van B&W van Midden-Groningen vraagt de gemeenteraad om verder te kunnen met het voorbereiden van centrumplan voor Muntendam. Ook vraagt het college de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak te doen over de keuze om een multifunctionele accommodatie (MFA) te bouwen in het centrum. Het college wil de plannen verder uitwerken, samen met de inwoners van Muntendam. Zij hebben hun zorgen geuit over de beschikbare ruimte voor verenigingen, het MAC en andere functies, die nu allemaal een plek in de Menterne hebben. Ook waren er zorgen over het verkeer rond de scholen. Het college heeft daar verder onderzoek naar gedaan, en denkt die zorgen bij de uitwerking van het plan weg te kunnen nemen.

Het college heeft nog geen uitgewerkt centrumplan naar de raad gestuurd. Om te kijken of in het centrum genoeg ruimte is voor dorpshuis, scholen, zorg en welzijn is een vlekkenplan gemaakt, waaruit blijkt dat deze goed te combineren zijn. De uitgangspunten van het vlekkenplan zijn:

  • Een nieuw dorpshuis bouwen, met genoeg ruimte voor de verenigingen die nu ook gebruik maken van het dorpshuis.
  • Twee nieuwe scholen bouwen, samen met het dorpshuis en kinderopvang in één multifunctionele accommodatie, zodat scholen en dorpshuis van elkaars ruimte gebruik kunnen maken.
  • Ruimte bieden voor nieuwbouwwoningen.
  • Samen met een marktpartij het ontwikkelen van het voormalige gemeentehuis tot een centrum voor medische-, sociale- en maatschappelijke functies.
  • In de openbare ruimte voldoende parkeerplaatsen aanleggen en ruimte voor veilige schoolroutes opnemen.

Wethouder José van Schie: “Ik ben blij om de volgende stap te zetten in het plan om Muntendam een aantrekkelijk en toekomstgericht dorpshuis te geven. De Muntendammers hebben in groten getale laten weten graag een dorpshuis te willen waar voor alle verenigingen plek is. We kunnen dat bieden. Door nieuw te bouwen wordt het bovendien een modern en duurzaam gebouw. Het plan is echter meer dan alleen een dorpshuis, het biedt ook ruimte voor nieuwbouw van woningen. In het plangebied heeft een ontwikkelaar aangegeven graag woningen te willen bouwen in diverse segmenten in en buiten het plangebied. Daarnaast heeft Groninger Huis inmiddels aangegeven met ons in gesprek te willen gaan als er aantoonbare behoefte bestaat in Muntendam. Ook zal met andere marktpartijen, corporaties en zorgaanbieders gesproken worden over de bereidheid tot investeren in de huisvesting van de genoemde doelgroepen”.

Wethouder onderwijs Erik Drenth: “Mooi dat CBS De Parel en OBS De Menterhorn zijn opgenomen in dit centrumplan en dat voor deze scholen weer een toekomstbestendig gebouw in het verschiet ligt. Er is veel aandacht voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de scholen om op een veilige manier naar school te kunnen gaan. Er zal onderzoek gedaan worden naar veilige verkeersroutes, waar de scholen, omwonenden en andere betrokkenen in meegenomen worden”.

Beschikbaar krediet
Het college stelt aan de raad voor deze uitgangspunten voor het centrum van Muntendam te onderschrijven en akkoord te gaan met het beschikbaar stellen een krediet van € 200.000 om het vlekkenplan verder uit te werken tot een stedenbouwkundig plan met inrichtingstekening van de openbare ruimte. Ook vraagt het college € 100.000 voor de sloop van een aantal verouderde gebouwen in het gebied. De totale investering in het gebied wordt nu geraamd op ongeveer 13 miljoen euro, maar de hoogte van dat bedrag hangt ook af van het uiteindelijke plan.

Hoge kosten verduurzaming
Onderdeel van het raadsvoorstel is ook een raming van de kosten die voorkomen worden door in te zetten op nieuwbouw. Om de Menterne te laten voldoen aan de duurzaamheideisen waar gemeentelijke gebouwen aan moeten voldoen, is een investering van 2,3 miljoen nodig. Als de scholen buiten het centrum gebouwd moeten worden, moet € 450.000 extra in een speellokaal gestoken worden. Investeren in een MFA in het centrum van Muntendam zorgt daarom op termijn ook voor besparingen.

Communicatie
De gemeente blijft doorlopend inwoners, omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen informeren over het planproces via nieuwsbrieven en in persoonlijke gesprekken.