Gemeenteraad Midden-Groningen publiceert Raadsakkoord

De begeleidingscommissie Raadsakkoord (werkgroep van de gemeenteraad van Midden-Groningen) heeft vandaag het Raadsakkoord met de titel ‘Middenin Midden-Groningen’ gepubliceerd. Dit raadsakkoord wordt in de raadsvergadering van 14 juli 2022 ter besluitvorming besproken.

Grote uitdagingen voor Midden-Groningen
Na de gemeenteraadsverkiezingen was er één ding waar alle partijen het direct over eens waren: Midden-Groningen staat voor grote uitdagingen. Die grote uitdagingen vragen om stevige oplossingen, vanuit een sterke raad én in samenwerking met de inwoners van Midden-Groningen. Op deze manier wil de raad werken aan het verbeteren van het vertrouwen van de inwoners in de lokale overheid.

Raadsakkoord
Een raadsakkoord bestaat uit afspraken over welke onderwerpen er de komende periode door de raad moet worden besproken omdát men het erover oneens is. Daarnaast bevat een raadsakkoord ook werkafspraken over hoe die meningsverschillen besproken gaan worden — en welke rol het college daar dan in speelt. Ook wordt afgesproken hoe de inspraak en participatie van de inwoners wordt georganiseerd. Daarmee organiseert een raadswerkprogramma het meningsverschil én legt de rol van de raad vast ten opzichte van het college, en ten opzichte van de samenleving.

Thema’s in het raadsakkoord
De raad heeft in een viertal bijeenkomsten, waarvan één met inwoners en maatschappelijke organisaties, gesproken over de thema’s die in het raadsakkoord opgenomen moeten worden. Tijdens deze bijeenkomsten is er uiteindelijk een totaallijst van onderwerpen opgesteld. De raad heeft uiteindelijk een keuze gemaakt voor vier thema’s.

  1. Armoede, omdat de raad zich grote zorgen maakt over de groeiende groep in de samenleving die onder de armoedegrens leven.
  2. Jeugdzorg, omdat de raad wil dat alle jongeren goed kunnen opgroeien in Midden-Groningen en dat ze de kans hebben om zich te ontwikkelen.
  3. Energietransitie en duurzaamheid, omdat de raad wil weten in hoeverre inwoners van Midden-Groningen hierdoor worden geraakt en hierop dan actie te nemen.
  4. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, omdat de raad wil inzetten op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor diverse doelgroepen als starters, jongeren, ouderen etc.

Raadsakkoord en coalitieakkoord
Inmiddels heeft ook het college een collegeakkoord vastgesteld. Er is afgesproken dat de thema’s die de raad in het raadsakkoord opneemt, worden geschrapt uit het collegeakkoord. Kortom: het college geeft de raad de ruimte om hierin de regie te nemen.

Praktijk van het raadsakkoord
Zijn dit dan thema’s waarover de hele gemeenteraad het eens is? Dat is niet zo. Wel is het zo dat de raad het met elkaar eens is om in de komende raadsperiode met deze vier thema’s aan de slag te gaan. Binnen die thema’s kunnen er nog steeds verschillen zijn over de manier waarop de problemen opgelost moeten worden. Daarover moeten de partijen met elkaar in debat. Maar niet voordat de raad daar ook de inwoners bij heeft betrokken. Dat is voor de gemeenteraad een heel belangrijk uitgangspunt.

Vaststelling raadsakkoord 14 juli
Het raadsakkoord wordt op 14 juli ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De raad geeft daarin aan wat de spelregels zijn in het werken met een raadsakkoord. Verder geeft de raad hierin aan met welke thema’s ze het eerst aan de slag wil. Na de zomer zal dit vastgestelde raadsakkoord op hoofdlijnen verder uitgewerkt worden in een meer gedetailleerd raadswerkprogramma waarin ook duidelijk wordt hoe de inwoners betrokken worden