Betere afvalscheiding en minder restafval door nieuw afvalbeleid

Twee jaar na de invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft de gemeente Midden-Groningen onderzocht hoe het staat met de maatregelen die genomen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het heeft gezorgd voor een betere scheiding van het afval en een vermindering van de hoeveelheid restafval. Er is ook gekeken naar de tevredenheid onder inwoners. Zij waarderen de inzameling van afval met een 7,5. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vraagt het college de gemeenteraad om door te gaan met het bestaande afvalbeleid en de adviezen voor aanpassingen en verbeteringen uit het rapport over te nemen.

Resultaten
In april 2019 heeft de raad van de gemeente Midden-Groningen het Beleidsplan van Afval naar Grondstof 2019 – 2030 vastgesteld. Het nieuwe afvalbeleid ging in op 1 januari 2020. Vanaf dat moment worden in heel Midden-Groningen restafval, oud papier, verpakkingsmateriaal en groente- fruit- en tuinafval gescheiden en apart ingezameld. Ook betalen inwoners in de hele gemeente voor elke keer dat de grijze container geleegd wordt.

Een belangrijk doel was om het afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente Midden-Groningen wilde daarbij aansluiten bij de landelijke afspraken (VANG-ambities): 75% gescheiden afval in 2020 en 95% in 2025 en vermindering van restafval per inwoner naar 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025. Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid restafval is gedaald naar 167 kg per inwoner per jaar. Ten opzichte van 2018 is dat een afname van ruim een derde deel. Het onderzoek toont ook aan dat het afval beter gescheiden wordt. We zitten in Midden-Groningen op 73%.

Onderzoek
Bij de invoering van de nieuwe afspraken rondom de afvalinzameling is afgesproken dat de gemeente elke twee jaar onderzoekt of de afspraken en maatregelen goed werken. Het bureau IPR Normag heeft het onderzoek over 2020 en 2021 (met als peiljaar 2019) uitgevoerd. Ze hebben gekeken of de afspraken en maatregelen goed uitgevoerd zijn. Ook is gekeken naar de gevolgen voor het milieu, de kosten en het niveau van de dienstverlening aan de inwoners.

Vragenlijst door 1705 inwoners ingevuld
In februari 2022 heeft de gemeente inwoners gevraagd wat zij van de afvalinzameling vinden. In totaal hebben 1705 inwoners de vragenlijst ingevuld. Er is gevraagd naar hoe inwoners hun afval scheiden, of ze hun container altijd vol aan de weg zetten, hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening, hoe inwoners geholpen kunnen worden hun afval nog beter te scheiden, wat ze ervan vinden als het restafval minder vaak ingezameld zou worden en hoe ze om zouden willen gaan met een eventuele verhoging van de afvalstoffenheffing (variabele deel of vaste deel verhogen).

Raad
De uitkomsten en de adviezen uit het onderzoek worden als voorstel aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk op 9 maart 2023 over het vervolg van het afvalbeleid en eventuele aanpassingen.