Energiebesparende maatregelen voor maatschappelijke organisaties in Midden-Groningen

De toegenomen energielasten zijn een groot probleem voor sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra. Het College vindt het belangrijk dat deze organisaties hun belangrijke functie binnen de samenleving kunnen blijven vervullen. Daarom is besloten een aantal energiebesparende maatregelen te treffen voor deze organisaties.

Effectieve maatregelen die leiden tot een structurele energiebesparing
De gemeente Midden-Groningen heeft een voorstel uitgewerkt voor de besteding van € 750.000 aan energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling van maatregelen over de maatschappelijke organisaties. Daarnaast zet de gemeente in op de meest effectieve maatregelen die resulteren in hoge en structurele energiebesparing.

Bestaande veldverlichting op voetbalvelden wordt vervangen door LED-verlichting
Een van de eerste maatregelen die wordt uitgevoerd is het aanbrengen van LED-verlichting op de voetbal-, hockey en korfbalvelden van Midden-Groningen. Uit onderzoek bleek dat het vervangen van conventionele veldverlichting door LED-verlichting een zeer effectieve maatregel is die structurele energiebesparing voor sportverenigingen oplevert. Met deze maatregel kunnen verenigingen maximaal 40% tot 50% op de energiekosten van veldverlichting besparen. De gemeente treedt vanaf juni in overleg met de betreffende verenigingen over de uitvoering.

Energiebesparende maatregelen voor (gemeentelijk) vastgoed
Voor dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen met een eigen accommodatie komt een subsidie voor energiebesparende maatregelen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op www.midden-groningen.nl/subsidies.
Er zijn ook dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen die een accommodatie huren bij de gemeente. Voor hen is de subsidieregeling geen oplossing. Daarom heeft de gemeente ook geld beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in gebouwen die door dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen gehuurd worden. Hiervoor gaat de gemeente een investeringsplan uitwerken.

Inventarisatie onder maatschappelijke organisaties basis besteding middelen
De keuze voor de besteding van deze financiële middelen is gebaseerd op een inventarisatie die in oktober 2022 heeft plaatsgevonden onder maatschappelijke organisaties in Midden-Groningen. Zij zijn toen bevraagd op de gevolgen die zij ondervinden van de toegenomen energielasten.

Lokaal steunfonds voor kleine ondernemingen en huishoudens
Daarnaast heeft de gemeente Midden-Groningen in januari 2023 ook een lokaal steunfonds energielasten ingericht. Vanuit dit steunpakket worden verschillende vergoedingen aangeboden aan huishoudens en kleine ondernemers die in de problemen komen door hoge energieprijzen. Ondernemers met financiële zorgen die niet verholpen worden vanuit de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten kunnen contact zoeken met het Loket Zelfstandigen voor hulp en advies. Voor huishoudens is een lokaal energienoodfonds ingesteld. Als de landelijke regelingen niet of onvoldoende oplossing bieden kunnen huishoudens gebruikmaken van dit fonds. Ook stelt het Rijk in 2023 weer geld beschikbaar aan gemeenten om een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Het rijk bereidt de Wet energietoeslag 2023 voor. De verwachte invoering van deze wet is juni 2023.