Verbetering mogelijk bij beheer en onderhoud civiele kunstwerken Midden-Groningen

Er is een gebrek aan systematisch inzicht in de eigenschappen van civiele kunstwerken. Dit belemmert een efficiënt beheer en onderhoud van deze kunstwerken, zoals bruggen en tunnels. Ook is er geen meerjarige planning voor de kosten van het onderhoud. Dat is de conclusie van de rekenkamer Midden-Groningen. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw beleidsplan om het beheer op orde te krijgen.

Civiele kunstwerken zijn bouwwerken deel uit maken van de infrastructuur, zoals bruggen, viaducten en tunnels. Ze zijn van groot belang voor de bereikbaarheid en veiligheid van inwoners, maar komen niet altijd onder de aandacht van de gemeenteraad. In de gemeente Midden-Groningen is weliswaar een overzicht van deze kunstwerken, maar het is onvoldoende duidelijk in welke staat zij verkeren. Hierdoor is er geen meerjarige onderhoudsplanning, en kan niet op lange termijn gestuurd worden. Ook de financiële planning is niet op orde. Zo wordt de gemeenteraad in sommige gevallen om extra krediet gevraagd.

De rekenkamer geeft een aantal aanbevelingen voor hoe de gemeenteraad grip kan krijgen op civiele kunstwerken. Eén van de aanbevelingen is om het college te verzoeken het beleidsplan uiterlijk dit najaar voor te leggen aan de raad. Hierbij zou de raad uitgangspunten moeten vaststellen voor bijvoorbeeld onderhoud, duurzaamheid en bereikbaarheid van dorpen en wijken. Verder wordt aanbevolen om afspraken te maken over de informatievoorziening aan de raad, en over het omgaan met risico’s.

Het college zegt de bevindingen van de rekenkamer te erkennen en herkennen. Zij geeft aan al gestart te zijn met inspecties, een meerjarenplanning en het nieuwe beleidsplan. Na besluitvorming over het nieuwe beleidsplan wil het college stappen zetten in de ontwikkeling van het beheer en onderhoud. Het rapport van de rekenkamer zal worden behandeld door de raad tijdens de commissievergadering van 12 oktober en de raadsvergadering van 2 november. Tijdens de raadsvergadering wordt besloten of de gemeenteraad de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt.