Midden-Groningen presenteert sluitende begroting en investeert in de toekomst

Het college van B&W biedt de gemeenteraad vandaag een sluitende begroting aan voor 2024 en 2025. De begroting van 2026 en 2027 laat een fors tekort zien door een dip in de middelen die het Rijk beschikbaar stelt.

Wethouder financiën Markus Ploeger: “Ik ben blij dat we in 2024 en 2025 een sluitende begroting hebben. Om onze gemeente aantrekkelijk te maken en te houden, maken we een inhaalslag om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte weer op een goed niveau te krijgen. Doordat we te maken hebben met inflatie, heeft dit gevolgen voor de tarieven en moeten wij volgens de inflatie-index een verhoging doorvoeren die wordt doorberekend in de OZB. Om op termijn te komen tot een dekkende afvalstoffenheffing verhogen wij in 2024 de aanslag met 10 euro per huishouden en bezuinigen op overheadkosten”.

Begroting en meerjarenraming
In de begroting 2024 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het komende jaar aan gaat werken, hoe de gemeente dat gaat doen en wat het kost om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2024 beschikbaar.

Ondanks de afspraken in de Hervormingsagenda zien we de vraag naar Jeugdzorg en daarmee de kosten nog steeds stijgen. Het komend jaar wil het college verder invulling geven aan het bondgenootschap met inwoners middels gebiedsgericht werken. Hierbij wordt samengewerkt met inwoners en maatschappelijke partners aan opgaven in een gebied, op een buurt-, wijk- of dorpsniveau.”

Aandachtspunten zijn verder:
• Harmonisatie van sportaccommodaties;
• Bedrijventerreinenvisie. Verkoop van gronden voor huisvesting bedrijven.
• Doorontwikkelen van gebiedsgericht werken in samenhang met participatie;
• Toekomstperspectief voor de jeugd met goed onderwijs, faciliteren van sport en cultuur en extra ondersteuning;
• Woningbouw heeft de komende jaren prioriteit, bijvoorbeeld in Noorderpark.
• Evaluatie van het minimabeleid;
• Omvorming van BWRI tot ontwikkelbedrijf.

Najaarsnota
De Najaarsnota 2023 wordt gelijktijdig met de begroting behandeld. De Najaarsnota geeft een overzicht van de laatste stand van zaken over 2023. Op basis van de huidige inzichten sluiten verwacht het college afgerond 4,4 miljoen euro over te houden.